Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Πως θα ψηφίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στις δημοτικές εκλογές του Μαίου 2014
Πως θα ψηφίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014

Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου έχουν όλοι οι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. ∆ιαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας κατά το έτος της εκλογής (μέχρι 31 ∆εκεμβρίου του έτους αυτού). Στις προσεχείς δημοτικές εκλογές του έτους 2014, θα ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1996.
2. ∆εν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν
3. Έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο όπου διαμένουν, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο) και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εγγραφής. Περαιτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται.
Οι πολίτες της Ε.Ε., ψηφίζουν μαζί με τους Έλληνες εκλογείς στα εκλογικά τμήματα που oρίζει ο οικείος Αντιπεριφερειάρχης. Σε κανέναν δεν μπορεί να επιτρέψει η εφορευτική επιτροπή να ψηφίσει εάν δεν προσκομίσει έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο).

Ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι
Οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ένωσης, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, του συμβούλου δημοτικής κοινότητας, του συμβούλου τοπικής κοινότητας (άρθρο 5 παρ.3 Οδηγίας 94/80/ΕΚ και άρθρο 3 παρ.11 του Π.∆.133/1997), εφόσον α) δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής τους β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα της εκλογής και γ) είναι κάτοικοι της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου